Den personlige lærer

 

Læreren bliver i dag stillet over for udfordringer af en helt anden art end lærere blev for 30-40 år siden. De skal ikke kun undervise, de skal noget mere. De har ikke uden videre en fast tradition at bygge på, de skal selv eksperimentere sig frem. De nyder ikke respekt fra hverken børn, forældre eller det omgivende samfund, de skal selv tilvejebringe denne respekt.

Den konstruerede identitet

 

Man lader som om, man er en bestemt person, mens man i virkeligheden, inderst inde, er en helt anden. Altså en forskel mellem en social identitet og en mere personlig identitet.
Kompetence
- overvejelser over et begreb
Kompetencebegrebet har vist sig velegnet til at opfange vigtige  træk i det højmoderne samfund:  kravene om at det enkelte menneske skal forholde sig til en mængde indtryk, skal kunne analysere disse indtryk, danne sig en mening – og handle på grundlag heraf. Disse krav står mere prægnant i et samfund, hvor tidligere eksisterende traditioner og handleanvisninger har mistet deres umiddelbare legitimitet
Familien i det kulturelle opbrud – og opdragelsen af børnene

 

Er det en kritisk udvikling, vi står midt i – eller er det tværtimod en ny familieform, der udvikler  ”nye” mennesker? Er det en overgang – eller skal vi regne med en permanent ny situation, hvad angår familielivet.
Sammenhængskraft er velfærd
– og det økonomiske grundlag for den
Velfærd kan være svært at definere kort. Og lettere bliver det ikke, hvis vi taler om velfærdspolitik, velfærdssamfund eller mere snævert: velfærdsordninger. Men et vigtigt fokus er omsorgen for de svageste. Et andet viljen til at ville yde til dette fælles samfund.
Forræderiet mod  børns opvækst
Jesper Juul
Erik Sigsgård
John Aasted Halse
Per Schultz Jørgensen
 
Det var været i gang længe, skredet i kvaliteten i børns liv. Og her tænker vi på børns daglige tilværelse i vuggestue og børnehave. Vi har solgt ud, i relativt små doser over de sidste par år, men nu kom så mega-udsalget med klart sigte mod fremtidig discount-pasning af børn.
Den mislykkede integrationspolitik
- eller en Janus-politik på indvandrerområdet

Integrationen af flygtninge og indvandrere i det danske samfund fungerer dårligt.  Så dårligt, at vi placerer os i bunden sammenlignet med andre europæiske lande på det område. Og det er en udvikling, der har stået på gennem snart en del år, men som under denne regerings tid har fået en ekstra acceleration.

På sporet af barndommen Hvordan har børn det – og hvordan er deres barndom? Spørgsmålene kan måske for nogen synes overflødige. Svarene giver sig selv, tænker de. Børn er børn og dermed basta. For andre derimod er spørgsmålene vigtige alene af den grund, at svaret fortæller noget om vores konkrete behandling af børn. Det er også her det historiske perspektiv kommer ind i billedet: hvordan er barndommen blevet opfattet tidligere – og er barndom i dag en mere positiv  forestilling? Lever børn i dag i den bedste af alle børneverdener?
Risikobørn i Danmark
- status over en 10-årig indsats
 
Børn der vokser op med sociale belastninger taler vi om som risikobørn. Andre udtryk er udsatte børn, problembørn, truede børn eller behovs-børn. Forekomsten af risikobørn i et samfund er ikke alene et udtryk for udbygningen af velfærden og dermed sikkerhedsnettene i samfundet i forhold til de svageste. Det er også et udtryk for den moralske tolerancegrænse, der eksisterer  i et samfunds selvforståelse: hvad kan vi acceptere, hvad vil vi acceptere?
Fjende-politik
Politikens Kronik, december 2003
 
Selvfølgelig er man lidt spændt på, hvem der bliver udlagt som samfundsskadelig gruppe  i statsministerens næste store tale til befolkningen.  Det afsløres i nytåret. Tidligere udmeldinger fra statsministeren eller andre ministre har ikke holdt sig tilbage – der er skældt ud på bedrevidende eksperter, på socialrådgivere, der ikke får flygtninge i arbejde, på skolelærere, der mildest talt spilder børnenes tid, på forældre, der modtager kontanthjælp og ikke støtter deres børns skolegang, på indvandrere, der ikke skaffer sig et arbejde, på muslimske præster, på flygtninge, der ikke kommer i arbejde.
Børnediskurser i Danmark  Børn er i dag selvstændiggjort som gruppe i samfundet. De indgår i politiske, kulturelle, pædagogiske og mediemæssige overvejelser med deres egen status og vægt. De ”er” noget i sig selv -  hvad enhver kan overbevise sig om ved blot at kaste et blik på dagens aviser.  Børn er på dagsordenen, de er ”stof” – og det har de været gennem de sidste 20-30 år eller mere.
   
   
Litteratur af Per Schultz Jørgensen